Договори - цени

 
Договори 
Старт
Договори 
Плюс
Договори 
Класик
Договори
Професионал
Договори 
Кооперации
Договори
Кооперации
Професионал

ЦЕНА ЗА АБОНАМЕНТ
НА ГОДИНА

126лв.

175лв.

276лв.

325лв.

295лв.

495лв.

Електронен регистър на договорите

Електронен регистър на имотите по
правно основание по номерация КВС (6 цифри) и Кадастър (8) цифри

Описване на документи към договорите с всички атрибути към съответния документ дати на приключване, заверки от администрацията

Съвместимост
със софтуера
на МЗХ

Автоматични връзки и прехвърляния
на данни към другите приложения

Регистър
с данни за арендодателите

Заявено лично ползване

Отчитане на % съсобственост

Генератор на справки за договорите, наетите и арендуваните земи и арендодателите.

Регистър
с данни за собствените имоти

Изготвяне на документи за правно основание
( по чл. 69
и чл. 70 от ППСЗПЗЗ )

Печат на
справки по всички сечения

Автоматично изготвяне на Анкетна карта

Печат на
бланки за договори

 

Автоматично изготвяне на ведомост за рента

 

 

 

Отразяване
на плащане
на рента в
пари или в натура

 
 
 

Автоматично изчисляване на остатъчната рента след частични и авансови плащания

 
 
 

Генериране
на декларация
по чл. 73 от ЗДДФЛ

 
 
 

Групово начисляване /промяна на
рента

 
 
 
 

Въвеждане на индивидуална рента по договори

 
 
 

Въвеждане на индивидуална рента по съсобственици

 
 
 
 

Въвеждане на индивидуална рента по имоти

 
 
 
 

Електронен регистър на
член - кооператорите
с техните данни

 
 
 
 

Единици дялово участие на всеки член-кооператор

 
 
 
 

Задаване на стойност на дивидента за единица
капитал

 
 
 
 

Изготвяне на ведомост за дължимите и изплатените дивиденти

 
 
 
 

Агропари - магазин за земеделие