Счетоводство - цени

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА

СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА СТАРТ СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА СТАНДАРТ

ЦЕНА НА АБОНАМЕНТ ЗА ГОДИНА

 -----------

195лв.

ЦЕНА НА АБОНАМЕНТ ЗА МЕСЕЦ

19лв.

27лв.

Връзка с данните от другите приложения

Изготвяне и  вярно отчитане на счетоводните документи                

Следене на приходите и разходите

Ръчно осчетоводяване на първични счетоводни документи

Макетно осчетоводяване на  първични счетоводни  документи

Групово осчетоводяване на  първични счетоводни  документи

Електронно досие с всички контировки за сметките от
фирмения сметкоплан

Изготвяне на оборотна ведомост

Хронологичен регистър

Формиране на финансов резултат

Изготвяне на счетоводен баланс

Попълване на ОПР, ОПП

Счетоводни справки

Автоматично се генерират дневници за покупки и продажби

Начални настройки на системата - номера на документи, пароли, формули за изготвяне на счетоводен баланс, ОПР и др

Експортирате файлове във формат на НАП

Работа със счетоводни периоди

Печат на документи

ДДС счетоводен модул  
ДМА счетоводен модул  
Фактуриране  

Агропари - магазин за земеделие